Job Vacancies

INGENIARI INFORMATIKOA // INGENIERO/A INFORMÁTICO/A

Reference:  3237
Geographical Area:  ZARAUTZ
Vacancies:  1
Date of Start:  03-03-2019
Company: BIDEGI (Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, SA) // BIDEGI (Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.) 
Sector of Activity of the company:  Transporte / Logística 


Tasks to be performed:
EGINKIZUNEN AZALPENA:
Ustiapen Sailaren barnean, honako hauetan lagunduko du: IT sistemen kudeaketa, mantentze eta bilakaeran; software garapen berrien zehaztapen, ezarpen eta probetan, bai eta datuen ustiapenean eta tratamenduan ere, autobideen azpiegituraren sistema informatikoak etenik gabe hobetzen joan daitezen.

BETEKIZUN NAGUSIAK:
- Bidegiren IT sistemen mantentze eta bilakaerarako beharreko jarduerak egitea.
- Garapen berrien zehaztapen funtzionalean laguntzea, IT sistemei begira erabiltzaileek dituzten beharrak jasoaz, hirugarrenen bidez garapenak edo ezarpenak koordinatuz eta /edo garapen propioak eginez.
- Software edo hardware aplikazio berrien helburuak betetzeko proba prozedurak gauzatzea eta soluzio tekniko egokiak onartzea. Egindako programen kalitate kontrola bermatzea.
- Datuak ustiatzen eta tratatzen laguntzea.
- Ustiapen plana gainbegiratzen eta garatzen laguntzea eta Operadoreak kudeatutako autobideen azpiegituraren sistema informatikoen etengabeko hobekuntza planean aktiboki parte hartzea.
- Bidegiren mantentze mikro-informatikoaren koordinazioa.

ESKATUTAKO GAITASUN NAGUSIAK:
- Pertsona barnekoa: autokontrola, konfiantza, segurtasuna, kontrakotasunei aurre egitea.
- Pertsona artekoa: komunikatzeko, harremanak izateko, taldean lan egiteko gaitasuna.
- Ingurua: ikuspegia eta aurrea hartzea, bezeroarekiko orientazioa, irekiera, enpresarekin identifikatzea eta konprometitzea.
- Zereginen garapena: ekimena, emaitzetara bideratzea, analisi gaitasuna, gaitasun erabakitzailea, erabakiak hartzeko gaitasuna.
- Kudeaketa: lidergoa, planifikazioa eta antolakuntza.

GAITASUN TEKNIKO ZEHATZAK:
- Javan oinarrituta atariak garatzen ezagutza sakona, Internet teknologien inpaktu handiarekin, bai eta software arkitekturen eskakizunak hartzen eta modelatzen ere.
- Datuak eta metadatuak aurkezteko eta tratatzeko teknologiak: HTML, XML, XSL, CSS, Javascript/AJAX, eta abar, ezagutzea.
- Datu base erlazionalak ongi ezagutzea, bereziki Oracle.
- Webservices, SOAP teknologiak edo antzekoak ezagutzea.
- IT azpiegituren komunikazio sareak eta mantentzea ezagutzea.
- Informazioaren segurtasun sistemak ezagutzea. ISO 27.001 eta antzekoak.


-----------------------------------------------------------------------

MISIÓN DEL PUESTO:
Dentro del Departamento de Explotación colaborará en la gestión, mantenimiento y evolución de los sistemas IT; en la definición, implantación y pruebas de nuevos desarrollos software, así como en la explotación y tratamiento de datos de cara a conseguir una mejora continua de los sistemas informáticos de la infraestructura de las autopistas.

PRINCIPALES FUNCIONES:
- Realizar aquellas actividades que sean necesarias para el mantenimiento y evolución de los sistemas IT de Bidegi.
- Colaborar en la definición funcional de nuevos desarrollos, recogiendo las necesidades de los usuarios respecto del sistemas IT, coordinando desarrollos o implantaciones mediante terceros y/o realizando desarrollos propios.
- Ejecutar procedimientos de pruebas y aprobar las soluciones técnicas adecuadas para cumplir los objetivos de nuevas implantaciones de aplicativos software o hardware. Garantizar el control de calidad de los programas elaborados.
- Apoyo en la explotación y tratamiento de datos.
- Colaborar en la supervisión, desarrollo del plan de explotación y participar activamente en el plan de mejora continua de los sistemas informáticos de la infraestructura de las autopistas gestionadas por la Operadora.
- Coordinación en el mantenimiento micro-informático de Bidegi.

PRINCIPALES COMPETENCIAS REQUERIDAS:
- Intrapersonal: autocontrol, confianza, seguridad, resistencia a la adversidad.
- Interpersonal: capacidad de comunicación, establecimiento de relaciones, trabajo en equipo.
- Entorno: visión y anticipación, orientación al cliente, apertura, identificación y compromiso con la empresa.
- Desarrollo de tareas: iniciativa, orientación a resultados, capacidad de análisis, capacidad resolutiva, toma de decisiones.
- Gestión: liderazgo, planificación y organización.

HABILIDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:
- Amplios conocimientos en desarrollo de portales sobre Java con fuerte impacto de tecnologías Internet, así como de toma de requisitos y modelado de arquitecturas software.
- Conocimiento en tecnologías de presentación y tratamiento de datos y metadatos: HTML, XML, XSL, CSS, Javascript/AJAX, etc.
- Sólidos conocimientos de bases de datos relacionales, en particular Oracle.
- Conocimiento de tecnologías Webservices, SOAP o similares.
- Conocimientos de redes de comunicaciones y mantenimiento de infraestructuras IT.
- Conocimientos en sistemas de seguridad de la información. ISO 27.001 y similares. Requirements:
a)Titulazioa: Informatika Ingeniaritzako Gradua edo antzeko unibertsitate titulu ofiziala (Telekomunikazioak, Industria Ingeniaritza, …) edo homologagarria (esate baterako, lehengo Lizentziatura edo Informatika Ingeniaritza goi mailako unibertsitate tituluak) izatea, edo hura lortzeko eskubideak ordainduak izatea.

b)IT azpiegiturak ustiatzen (ekipoak eta haiekin loturiko softwarea mantentzea eta datuen ustiapena) 5 urteko lan esperientzia izatea.

c)Euskara: Euskarako C1 mailaren edo homologagarriaren ziurtagiri ofiziala izatea edo, hala badagokio, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak aurreikusitako salbuespenak aplikatzeko ziurtagiria izatea.

d)Ingelesa: B2 mailako ezagutza, hautapen prozesuan egiaztatu edo ebaluatu beharko dena.


-----------------------------------------------------------------------


a)Titulación: estar en posesión, o haber abonado los derechos para obtener el título oficial universitario de Grado en Ingeniería Informática o similares (Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, …) u homologable (por ejemplo, antiguas titulaciones oficiales superiores universitarias de Licenciatura o Ingeniería en Informática).

b)Poseer 5 años de experiencia profesional en explotación de infraestructuras IT (mantenimiento de equipos y software asociado y explotación de datos).

c)Euskera: Poseer certificado oficial de conocimiento de euskera a nivel C1 u homologable, o en su caso, certificación para la aplicación de las exenciones previstas en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

d)Inglés: conocimiento a nivel B2 que deberá ser acreditado o evaluado durante el proceso de selección. The company offers:
Lanbide eta antolakuntza proiektu sendoan sartzeko aukera ekaintzen da, familia eta lan bizitza bateratzeko neurri ugari dituena, eta kontratazio mugagabea egiteko aukerarekin.

-----------------------------------------------------------------------

Se ofrece incorporación a sólido proyecto profesional y organizacional, con un amplio conjunto de medidas de conciliación de vida familiar y laboral, con posibilidad de contratación indefinida.
 
Observations:
ESKAERAK AURKEZTEA

www.bidegi.eus eskuragai dagoen eskaera orri ofizialean aurkeztuko dira eskaerak, orri hori behar bezala beteta, honako hauen arabera:

a)Curriculum Vitae eguneratua aurkeztuko da aipaturiko eskaera orriarekin batera.

b)Aurkezteko lekua edo bidea:

- Posta elektronikoaren bidez seleccion@oteic.com helbidera, gaian “PROCESO SELECCIÓN BIDEGI SA 2019 HAUTAPEN PROZESUA” adierazita.
- Aurrez aurre honako helbide honetan: OTEIC Taldea, Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo Eraikina, 1. Solairua – 20018 Donostia. Aurrez aurre aurkezteko ordutegia 9:00etatik 18:00ak arte izango da, astelehenetik ostiralera (martxoaren 18an izan ezik, egun horretan bulegoa itxita egongo baita).
- Posta bulegoetan, bidalketa ziurtatuaren bidez, aurreko helbidera zuzenduta. Gutun azal irekian aurkeztuko da eskaria, Postako langileek data eta zigilua jarri ahal izateko, eskaera orriak aurkezteko epearen barnean. Horrela egiten bada soilik ulertuko da Posta bulegora eraman den egunean sartu dela eskaera. -

c)Eskaerak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, deialdi hau prentsan argitaratzen den egunaren hurrengotik aurrera kontatuta, eta zehatz esateko, 2019ko martxoaren 4tik 2019ko martxoaren 18 arte, biak barne.

Hautapen prozesuan epe jakin bat zabalduko da hartan jarraitzen duten hautagaiek eskaera orrian adierazitako guztia egiaztatzen duen dokumentazioa aurkez dezaten.

AURRETIK AUKERATUTAKO HAUTAGAIEI ERANTZUNGO ZAIE SOILIK.

-----------------------------------------------------------------------


PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes se presentarán en el impreso de solicitud oficial disponible en www.bidegi.eus debidamente cumplimentado, con arreglo a lo siguiente:

a)Junto al mencionado impreso de solicitud se adjuntará el Curriculum Vitae actualizado.

b)Lugar o medio de presentación:

- Mediante correo electrónico a la dirección seleccion@oteic.com indicando en el asunto “PROCESO SELECCIÓN BIDEGI SA 2019 HAUTAPEN PROZESUA”.
- De forma presencial en la siguiente dirección: Grupo OTEIC, Parque Empresarial Zuatzu, edificio Igeldo, 1ª Planta - 20018 San Sebastián. El horario para la presentación presencial es de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes (salvo el día 18 de marzo que permanecerá cerrada la oficina).
- En las oficinas de Correos, mediante envío certificado dirigido a la dirección anterior, donde se presentará en sobre abierto para ser fechado y sellado el impreso de solicitud por el personal de Correos dentro del plazo de presentación del impreso de solicitud. Sólo en este caso se entenderá que el impreso de solicitud ha tenido entrada en la fecha que fue entregado en la oficina de Correos.

c)El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en prensa, en concreto, desde el día 4 de marzo de 2019 hasta el 18 de marzo de 2019, ambos inclusive.

Se abrirá un periodo específico al efecto durante el proceso de selección para que las personas candidatas que continúen en el mismo aporten la documentación acreditativa de todo lo declarado en el impreso de solicitud.

SÓLO SE RESPONDERÁ A LAS CANDIDATURAS PRESELECCIONADAS.