ADMINISTRAZIO ZUZENDARIA // DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN

Referencia:
 3176
Área geográfica:
 GIPUZKOA
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 22-04-2018
Sector de actividad de la empresa:
 Varios 

Funciones a desempeñar:

Zuzendaritza Nagusiaren mendean, sozietatearen Kontabilitate, Zerga eta Lan kudeaketaz arduratuko da: aurrekontuak, kudeaketaren kontrola, ixteak, inbertsioen analisiak, zergak, kontratazioa, negoziazioa, nominak eta abar.

Horrez gain, mantentze orokorra koordinatuko du, informazio sistemen mantentzea, laneko arriskuen prebentzioa eta bestelako zerbitzuak; harremanak izango ditu instituzioekin eta bestelako erakundeekin; Zuzendaritzak erabakiak har ditzan beharreko informazioa prestatuko du; bere kargu dagoen taldea kudeatuko du.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En dependencia de la Dirección General se responsabilizará de la gestión Contable, Fiscal y Laboral de la sociedad: presupuestos, control de gestión, cierres, análisis de inversiones, impuestos, contratación, negociación, nómina, etc.

Además, coordinará el mantenimiento general, mantenimiento de los sistemas de información, prevención de riesgos laborales y otros servicios; mantendrá relación con instituciones y otros organismos; elaborará la información necesaria para la toma de decisiones por parte de Dirección; gestionará el equipo a su cargo. 

Requisitos:

Lanpostu hau beteko duen profesionalak honako hauek izan behar ditu:

•Enpresen administrazio alorrarekin loturiko goi mailako unibertsitate titulazioa.
•5 urteko esperientzia antzeko arduretan.
•C1 Euskara maila, hautatze prozesuan zehar ebaluatuko da hori.
•Ingeles ezagutzak baloratuko dira.
•Alor publikoaren ezagutza baloratuko da.
•Antolakuntzarako, harremanetarako eta taldean lan egiteko gaitasuna. Ekimen handia, zorroztasuna eta balio ekarpena.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El puesto requiere el/la siguiente profesional:

•Titulación universitaria superior relacionada con el ámbito de administración de empresas.
•Experiencia de 5 años en responsabilidades similares.
•Conocimiento de Euskera a nivel C1, que se evaluará durante el proceso de selección.
•Se valorarán los conocimientos de inglés.
•Se valorará el conocimiento del ámbito público.
•Capacidad organizativa, relacional y de trabajo en equipo. Elevada iniciativa, rigor y aportación de valor. 

La empresa ofrece:

Kontratu mugagabea eskainiko da.

Eskaerak aurkezteko CV bidali behar da seleccion@oteic.com posta elektronikora edo bestela OTEIC taldeari (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), goian azaltzen den erreferentzia adierazita.

Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Legea betetzearren, jakinarazten dizugu, eman dituzun Datu Pertsonak Langileak Aukeratzeko Fitxategian jasoko direla. OTEIC CONSULTING GROUP, S.A. da fitxategi horren arduraduna, eta haren aurrean datuak ikusi, zuzendu, aurka egin eta ezabatu ahal izango dituzu oteic@oteic.com helbidearen bidez.

Se ofrece contrato indefinido.

Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), indicando la referencia arriba señalada

Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.
 

Observaciones:

Kultur arloko Sozietate Publikoak honako hau behar du Donostiako egoitzarako.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociedad Pública del ámbito cultural precisa incorporar en su sede de Donostia-Sebastián.