ZUZENDARI NAGUSIA // DIRECTOR/A GENERAL

Referencia:
 3301
Área geográfica:
 Gipuzkoa
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 17-05-2020
Empresa:
 NATURKLIMA, Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa // Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

NATURKLIMA Gipuzkoako Klima Aldaketaren izaera publikoko Fundazioaren helburua da klima aldaketak lurraldean eragiten dituen inpaktuei aurre egiteko gaitasun instituzional, tekniko eta soziala sortzea, trantsizio sozioekologiko eraginkorrerako beharrezkoa den ekoberrikuntza sustatuz eta bizkortuz. Horretarako, honako ardatz hauetan oinarritzen du bere jarduera: ingurumen behatokia, ekonomia zirkularraren eta energia berriztagarrien sustapena.

Zuzendari Nagusiak Fundazioaren lidergoa hartuko du bere gain finkatze fasean, eta erakundearen kudeaketa integralaren arduraduna izango da. Honako eremu nagusi hauek hartuko ditu: plangintza eta hedapen estrategikoa, kudeaketa plan operatiboen garapena, ekonomia eta finantza kudeaketa, taldearen kudeaketa eta antolaketa, zerikusia duten eragileekin harremanak ezartzea, sinergiak sortzea eta lankidetza proiektuak bultzatzea.

Honako hauek dira egin beharreko jarduera nagusiak:

• Patronatuarekin batera, erakundearen plan estrategikoa definitu, fundazioaren helburuekin bat etorriz.
• Estrategia zabaldu, urteko kudeaketa plan operatiboetan gauzatuz, eta jarraipena, txostenak eta doikuntza lanak egin.
• Lantaldearen kudeaketa eta garapena, emaitzetara bideratuta.
• Beste erakunde eta funtsezko eragile batzuekin elkarlanean proiektuak bultzatu, lurraldearentzat sinergiak eta balioa sortuz.
• Ekonomia eta finantza kudeaketa eta optimizazioa.
• Erakundea dagokion gobernu organoetan eta beste eragile batzuen aurrean ordezkatu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NATURKLIMA, Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa, de carácter público, tiene como finalidad generar capacidad institucional, técnica y social para hacer frente a los impactos del cambio climático en el territorio, facilitando y acelerando la ecoinnovación necesaria para una transición socio-ecológica efectiva. Para ello, centra su actividad en los siguientes ejes: observatorio medioambiental, impulso de la economía circular y energías renovables.

La Dirección General asumirá el liderazgo de la Fundación en fase de consolidación, siendo responsable de la gestión integral de la organización, abarcando los siguientes ámbitos principales: planificación y despliegue estratégico, desarrollo de los planes operativos de gestión, gestión económico-financiera, gestión y organización del equipo, establecimiento de relaciones con los agentes relacionados, generación de sinergias e impulso de proyectos de colaboración.

Las principales actividades a desempeñar son:

• Definición, junto con el Patronato, el plan estratégico de la organización, de forma alineada con los fines fundacionales.
• Despliegue de la estrategia materializándola en los planes operativos de gestión anuales, seguimiento, reporte y ajuste.
• Gestión y desarrollo del equipo de trabajo con orientación a resultados.
• Impulso de proyectos en colaboración con otras organizaciones y agentes clave, generando sinergias y valor para el territorio.
• Gestión y optimización económico-financiera.
• Representación de la organización en los órganos de gobierno correspondientes y ante otros agentes. 

Requisitos:

PRESTAKUNTZA:

Unibertsitateko prestakuntza eskatzen da, ahal dela enpresa kudeaketaren arloan. Fundazioaren jarduera eremuarekin zerikusia duten gaiei buruzko prestakuntza gehigarria baloratuko da.


HIZKUNTZAK:
Euskaraz eta ingelesez maila ona eduki behar da. Hautapen prozesuaren barruan ebaluatuko da.


ESPERIENTZIA:

Egiaztatutako lan esperientzia behar da garapen estrategikoaren eta kudeaketa ekonomikoaren eta antolakuntzaren alorrak hartzen dituzten erantzukizuneko lanpostuetan, bai eta balio proiektu eta ekimenak bultzatzen ere. Bereziki baloratuko da, oro har, ingurumenaren alorrean, eta bereziki, fundazioaren jarduera ardatzetan esperientzia izatea.


GAITASUN NAGUSIAK:

- Lidergoa eta ikuspegi estrategikoa.
- Trakzio, kohesio eta taldean lan egiteko gaitasuna.
- Ekimen handia eta espiritu ekintzailea.
- Emaitzetara bideratzea eta balioa sortzeko gaitasuna.
- Pertsonen arteko gaitasun oso garatuak.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FORMACIÓN:

Formación universitaria preferiblemente en ámbito de gestión empresarial, valorándose la formación adicional en temáticas relacionadas con el ámbito de actuación de la Fundación.


IDIOMAS:

Se requiere nivel fluido de euskera e inglés. Se evaluará dentro del proceso de selección.


EXPERIENCIA:

Se requiere experiencia profesional contrastada en puestos de responsabilidad que abarquen los ámbitos de desarrollo estratégico y la gestión económica y organizativa, así como experiencia en el impulso de proyectos e iniciativas de valor. Se valorará especialmente la experiencia en el ámbito del medio ambiente en general y en los ejes de actividad de la fundación en particular.


PRINCIPALES COMPETENCIAS:

- Liderazgo y visión estratégica
- Capacidad de tracción, cohesión y trabajo en equipo
- Elevada iniciativa y espíritu emprendedor
- Orientación a resultados y capacidad de generación de valor
- Competencias interpersonales altamente desarrolladas 

La empresa ofrece:

Proiektu estrategikoan sartzea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incorporación a proyecto estratégico. 

Observaciones:

Eskaerak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1a arte.

Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), 3301 erreferentzia adierazita, edo dagokion eskaintzan izena emanda www.oteic.com web orriaren bidez (lan eskaintzak atalean).

Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de junio de 2020.

Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), indicando la referencia 3301, o inscribiéndose en la oferta correspondiente en www.oteic.com (apartado ofertas de empleo).

Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.