BEHATOKIKO TEKNIKARIA // TÉCNICO/A DE OBSERVATORIO

Referencia:
 3302
Área geográfica:
 Gipuzkoa
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 17-05-2020
Empresa:
 NATURKLIMA, Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa // Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

NATURKLIMA Gipuzkoako Klima Aldaketaren izaera publikoko Fundazioaren helburua da klima aldaketak lurraldean eragiten dituen inpaktuei aurre egiteko gaitasun instituzional, tekniko eta soziala sortzea, trantsizio sozioekologiko eraginkorrerako beharrezkoa den ekoberrikuntza sustatuz eta bizkortuz. Horretarako, honako ardatz hauetan oinarritzen du bere jarduera: ingurumen behatokia, ekonomia zirkularraren eta energia berriztagarrien sustapena.

Fundazioaren Behatokian egingo du lan, berotze globalak lurraldean duen eragina neurtzea eta aztertzea izanik arlo horren helburua. Bere zeregina izango da ingurumenari buruzko datuak eta informazioa bildu eta prozesatzea (miaketa, monitorizazioa, adierazleen azterketa eta ustiapena) eta informazioa prestatzea (estatistikak, iragarpenak, txostenak, etab.) erabakiak hartzea errazteko.

Honako hauek dira egin beharreko jarduera nagusiak:

• Ingurumen adierazleen miaketa, monitorizazioa, analisia eta ustiapena.
• Bildutako eta ustiatutako datuetatik abiatuta informazioa sortu: estatistikak, iragarpenak, txostenak, etab.
• Behatokiko arduradunari laguntza teknikoa eman.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NATURKLIMA, Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa, de carácter público, tiene como finalidad generar capacidad institucional, técnica y social para hacer frente a los impactos del cambio climático en el territorio, facilitando y acelerando la ecoinnovación necesaria para una transición socio-ecológica efectiva. Para ello, centra su actividad en los siguientes ejes: observatorio medioambiental, impulso de la economía circular y energías renovables.

Desarrollará su actividad en el Área de Observatorio de la Fundación, cuya finalidad es medir y analizar las afecciones del calentamiento global en el territorio. Su cometido será la recopilación y procesamiento de datos e información ambiental (prospección, monitorización, análisis y explotación de indicadores) así como la elaboración de información (estadísticas, predicciones, informes, etc.) que facilite la toma de decisiones.

Las principales actividades a desempeñar son:

• Prospección, monitorización análisis y explotación de indicadores medioambientales.
• Generación de información a parir de los datos recopilados y explotados: estadísticas, predicciones, informes, etc.
• Soporte técnico a la persona responsable del Observatorio. 

Requisitos:

PRESTAKUNTZA:

Fundazioaren jarduera eremuarekin zerikusia duen unibertsitate prestakuntza.


HIZKUNTZAK:

Euskaraz eta ingelesez maila ona eduki behar da. Hautapen prozesuaren barruan ebaluatuko da.


ESPERIENTZIA:

Egiaztatutako lan esperientzia behar da ingurumen informazioa eta klima aldaketa kudeatzen, eta ingurumenari lotutako erakundeak ezagutu behar dira.


GAITASUN NAGUSIAK:

- Aztertzeko gaitasuna.
- Zorroztasuna eta zehaztasuna.
- Balioa ekartzea.
- Harremanetarako eta taldean lan egiteko gaitasunak.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FORMACIÓN:

Formación universitaria relacionada con el ámbito de actuación de la Fundación.


IDIOMAS:

Se requiere nivel fluido de euskera e inglés. Se evaluará dentro del proceso de selección.


EXPERIENCIA:

Se requiere experiencia contrastada en gestión de información ambiental y cambio climático y conocimiento de entidades vinculadas al medio ambiente.


PRINCIPALES COMPETENCIAS:

- Capacidad de análisis
- Rigor y precisión
- Aportación de valor
- Habilidades relacionales y de trabajo en equipo 

La empresa ofrece:

Proiektu estrategikoan sartzea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incorporación a proyecto estratégico. 

Observaciones:

Eskaerak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1a arte.

Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), 3301 erreferentzia adierazita, edo dagokion eskaintzan izena emanda www.oteic.com web orriaren bidez (lan eskaintzak atalean).

Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de junio de 2020.

Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), indicando la referencia 3302, o inscribiéndose en la oferta correspondiente en www.oteic.com (apartado ofertas de empleo).

Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.