Konponbide/Garapeneko Teknikaria // Técnica/o de Soluciones/Desarrollo

Referencia:
 3327
Área geográfica:
 Donostia - San Sebastián
Vacantes:
 Sortuko diren errelebo-beharrak eta 2021. urterako aurreikusitako antolakuntza-beharren arabera // En función de las necesidades de relevo que se van a producir y las necesidades organizativas previstas para el año 2021
Fecha de inicio:
 14-02-2021
Empresa:
 Izfe SA, Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea SA, Gipuzkoako Foru Aldundia % 100 den merkataritza sozietate forala // Izfe, S.A., Sociedad Foral de Servicios Informáticos S.A., sociedad mercantil foral 100% Diputación Foral de Gipuzkoa  
Sector de actividad de la empresa:
 Informática / Nuevas Tecnologías información 

Funciones a desempeñar:

IKTen esparruko proiektuak behar bezala garatzen direla bermatzea, eskatutako eskakizunak bete ditzaten, proiektu-taldean parte hartuz eta emaitzen, epeen, kalitatearen eta kostuaren gaineko erabakiak hartuz, hainbat erantzukizun- eta konplexutasun-mailatan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantizar el correcto desarrollo de los proyectos del ámbito de las TIC para que cumplan con los requerimientos solicitados, formando parte del equipo de proyecto y tomando las decisiones sobre resultados, plazos, calidad y coste de los mismos en diferentes niveles de responsabilidad y complejidad.

 

Requisitos:

Besteak beste:

 • TITULAZIOA: esparru teknologikoarekin erlazionatutako espezialitateetako Ingeniaritzako Gradua, Fisika, Matematika, edo homologagarria.
 • ESPERIENTZIA PROFESIONALA: Urtebeteko (1 urte) esperientzia aplikazio informatikoak diseinatzen edo garatzen.
 • EUSKERA: Euskararen jakite-maila egiaztatzen duen C1 mailako ziurtagiri ofiziala edo homologagarria edo, hala badagokio, HABEren irakaskuntza-mailen araberako gaitasuna duen erabiltzailea izatea. Gai horretan, gaitasuna duen erakunde batek (euskaltegia) egiaztatuko du alderdi hori.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entre otros:

 • TITULACIÓN: Grado en Ingeniería en especialidades relacionadas con el ámbito tecnológico, Física, Matemáticas, u homologable.
 • EXPERIENCIA PROFESIONAL: 1 año de experiencia en diseño o desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • EUSKERA: Poseer certificado oficial de conocimiento de euskera a nivel C1 u homologable o, en su caso, ser usuario competente según los niveles de enseñanza de HABE. Este aspecto se acreditará por una entidad capacitada en la materia (euskaltegi).
 

La empresa ofrece:

Plantillan sartzea eskaintzen da, kontratazio mugagabea egiteko aukerarekin, une bakoitzean aplikagarriak diren lege-xedapenek horretarako aukerarik ematen badute.

Lanpostu horiek informazioaren sistemen eta teknologien sektorean garapen profesionala izateko ahalmen handia duen antolakuntzako proiektu profesional sendoan txertatzea planteatzen da, aldaketa teknologikoaren abiaduraren eta belaunaldien arteko erreleboaren egungo testuinguruan, non beharrezkoa baita proiektu estrategikoei eta transformazio-prozesu interesgarriei ekitea. Proiektu horiek gure bezeroek behar dituzte herritarrei zerbitzu-bokazioarekin erantzuteko, eta, horretarako, soluzioak eskaini behar dira arintasunari, gardentasunari eta irisgarritasunari dagokienez. Era berean, familia eta lana kontziliatzeko hainbat neurri proposatzen dira.

Ordainsaria: Urteko 33.800 euro gordinak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se ofrece incorporación en plantilla con posibilidad de contratación indefinida, siempre que las disposiciones legales que resulten de aplicación en cada momento lo permitan.

Sólido proyecto profesional y organizacional con amplio potencial de desarrollo profesional en el sector de los sistemas y tecnologías de la información, en el contexto actual de velocidad del cambio tecnológico y relevo generacional, donde es necesario acometer proyectos estratégicos y procesos de transformación de interés que precisan nuestros clientes para atender con vocación de servicio a la ciudadanía ofreciendo soluciones en términos de agilidad, transparencia y accesibilidad. Asimismo, se propone un amplio conjunto de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

Remuneración: 33.800 euros brutos anuales.

 

Observaciones:

Deialdiaren Oinarriak interesatuen eskura daude www.izfe.eus helbidean (www.izfe.eus/eu/lanpostu-deialdiak-2021).

PARTE HARTZEKO ESKABIDEEN AURKEZPENA:

 • www.izfe.eus/eu/lanpostu-deialdiak-2021 (“Izen-ematea” atalean) dagoen estekan eskuratu ahal izango den formulario elektronikoaren bitartez.
 • EPEA: 2021eko otsailaren 14tik 2021eko martxoaren 1arte, biak barne.
 • Egiaztagiriak erantsi behar dira (NAN edo baliokidea, Curriculum Vitae eguneratua, eskatutako titulua edo baimena informazioa baten izenean lortzeko, lan-ibilbidearen txostena edo beste egiaztagiri batzuk, hala badagokio, euskara titulua, …).
 • Eskabidea elektronikoki sinatu beharko duzu. Horretarako, indarrean dagoen ziurtagiri digitala eduki beharko duzu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las Bases de la Convocatoria están a disposición de las personas interesadas en www.izfe.eus (www.izfe.eus/es/ofertas-de-empleo-2021)
 
PRESENTACIÓN SOLICITUDES PARTICIPACIÓN:
 • A través del formulario electrónico disponible en www.izfe.eus/es/ofertas-de-empleo-2021 (en el apartado “Inscripción”).
 • PLAZO: Desde el día 14 de febrero de 2021 hasta el día 1 de marzo de 2021, ambos inclusive.
 • Se debe adjuntar documentación acreditativa (DNI o equivalente, CV actualizado, Titulación requerida o autorización para obtener la información en su nombre, Informe de Vida Laboral u otros certificados acreditativos, en su caso, título de euskera, …).
 • Deberá firmar electrónicamente la solicitud para lo cual precisa disponer de certificado digital en vigor