ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA // AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Referencia:
 3229
Área geográfica:
 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 21-02-2021
Empresa:
 Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (AUSA) 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

Ondorengo ardurak izango ditu: bisiten arreta eta telefono-deiak erantzun, posta jaso eta bidali, agirien sarrera- eta irteera-erregistroa kudeatu, eta abar. Aldi berean, eskaerak, fakturak eta albaranak kudeatzeaz eta kontrolatzeaz arduratuko da, agiriak euskaratuko ditu, eta Sozietateko arlo ezberdinei laguntza administratiboa eskainiko die.

 

----------

 

Se responsabilizará de la atención de visitas y llamadas telefónicas, recepción y envío de correo postal, registro de entrada y salida de documentos, etc. Asimismo, se encargará de la gestión y control de pedidos, facturas y albaranes, traducción a euskera de documentos, y prestación de apoyo administrativo a las diferentes áreas de la Sociedad.

 

Requisitos:

Administrazio eta Finantzako goi-mailako heziketa-zikloa edo antzekoa duen profesional bat nahi da, eginkizun horietan gutxienez bi urteko esperientziarekin eta ofimatika ezagutzen duena. Pertsonak izan beharko du: proaktiboa, erabakitzailea, komunikatzeko trebea eta lantaldean jarduteko gaitasuna izango du.C1 euskara maila eskatzen da, ofizialki egiaztatua.

 

-------

 

​Se requiere un profesional que cuente con un Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas o similar, con, al menos, dos años de experiencia contrastada en funciones similares, y con conocimientos de ofimática. Persona proactiva, resolutiva, con habilidad comunicativa y capacidad de trabajo en equipo.Se exige nivel C1 de euskera acreditado oficialmente.

 

La empresa ofrece:

Aldi bateko txanda-kontratua eskaintzen da (2024ko maiatzaren 30era arte).

 

--------

 

​Se ofrece contrato de trabajo de relevo de carácter temporal (hasta el 30 de mayo de 2024).

 

Observaciones:

Enpresa Parkea, Igeldo eraikina – 1. solairua, 20018 Donostia) bidali beharko dute eskaria, curriculum osoa erantsita eta goian azaltzen den erreferentzia adierazita. Aurrez aukeratutako hautagaiei bakarrik erantzungo zaie.

------

Los interesados deberán escribir a seleccion@oteic.com o a Grupo Oteic (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo - Planta 1ª, 20018 Donostia/San Sebastián), adjuntando currículum completo e indicando la referencia arriba señalada. Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.